FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Sürdürülebilirlik öncelikli konularının belirlenmesi sürecinde SABS & TSRS Standartları takip edilmektedir. Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konuları, riskleri ve fırsatları analiz ile belirlenerek kamuya açıklanması hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, Sosyal ve Yönetim ile ilgili politikalarımız Kızılbük GYO internet sitesinde "Sürdürülebilirlik Politikamız" başlığında paylaşılmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/SURDURULEBiLiRLiK-POLiTiKAMIZ-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO tarafından hazırlanacak olan sürdürülebilirlik raporunda, stratejik sürdürülebilirlik hedefleri kısa ve uzun vadeli olarak açıklanması hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, Sosyal ve Yönetim ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden sorumlu "Sürdürülebilirlik Komitesi" Kızılbük GYO internet adresinde paylaşılmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/SURDURULEBiLiRLiK-KOMiTESi-CALISMA-USUL-ESASLARI-KZBGY.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Yönetim kurulu faaliyetlerimiz 2024 yılından itibaren yılda 2 kere raporlanacaktır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/SURDURULEBiLiRLiK-KOMiTESi-CALISMA-USUL-ESASLARI-KZBGY.pdf
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik politikası maddeleri gereğince oluşturulan ÇSY eylemleri Kızılbük GYO internet sitesi “sürdürülebilirlik” başlığında açıklanmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, Sosyal ve Yönetim göstergeleri yıllar bazında ulaşma düzeyini gösterecek şekilde sürdürülebilirlik raporunda açıklanması hedeflenmektedir.
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, Sosyal ve Yönetim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetlerin açıklanması hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Faaliyet raporlarında ve Kızılbük GYO İnternet Sitesi "Sürdürülebilirlik" başlığında sürdürülebilirlik taahhütleri açıklanmıştır, sürdürülebilirlik hedefleri, performansına ve eylemlerine ilişkin bilgilerin ise açıklanması planlanmaktadır.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kızılbük GYO faaliyetleri ile ilişkili olanlar Kızılbük GYO İnternet sitesi Sürdürülebilirlik başlığında her bölümün içeriğinde açıklanması hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, Sosyal ve Yönetim konularına ait Sürdürülebilirlik performans ölçüm araçları öz değerlendirme ile yapılmakta olup, henüz bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmamıştır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Çevre yönetimi alanındaki "çevresel ve sosyal etkiler sürdürülebilirlik politikası" ile belirlenmiş olup, Kızılbük GYO internet sitesi "Politikalarımız" bölümünde paylaşılmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/CEVRESEL-SOSYAL-ETKiLER-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO faaliyet raporlarında ve Kızılbük GYO internet sitesinde çevre yönetimine ilişkin hazırlanan çevresel faaliyetler açıklanmaktadır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/CEVRESEL-SOSYAL-ETKiLER-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Ödüllendirme kriterlerine dâhil edilen çevresel hedef bulunmamaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde doğal kaynak kullanımını azaltma, daha iyi olan ile ikame etme ve yenileme stratejisine odaklıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması hedeflenmektdir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel iş yürütümü gerçekleştirmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/SURDURULEBiLiRLiK-POLiTiKAMIZ-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre konusunda ortak çalışılan kurumlar ve sosyal alanda işbirliği içerisinde olunan sivil toplum kuruluşlarının açıklanması hedeflenmektedir. Doğrudan politika oluşturma süreçlerine dâhil olunmamıştır.
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel Göstergeler; Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) baz yıl belirlendikten sonra karşılaştırılabilir şekilde açıklanacaktır.
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Baz yıl belirlenerek rapor oluşturulma aşamasında, verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji, yıl ayrıntıları açıklanacaktır.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Baz yıl belirlendikten sonra karşılaştırılabilir şekilde artış ve azalış göstergeleri kamuya açıklanacaktır.
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel etkileri azaltmak için belirlenen çalışmalar SKA ile uyumlu şekilde oluşturularak internet sitesinde “sürdürülebilirlik” başlığında açıklanacaktır. Karşılaştırmalı veriler henüz açıklanmamıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO internet sitesi "Politikalar" bölümünde yer alan, Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikasında iklim krizi ile mücadele için belirlenen stratejilerin paylaşılması hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Üretim süreçlerinde ve hizmetlerinde çevreye verilen olumsuz etkinin önlenmesi veya minimuma indirilmesi amacıyla Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası stratejisiyle yürütülen çalışmaların internet sitesi “sürdürülebilirlik” başlığında açıklanması hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik alınmış aksiyon bulunmamaktadır.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilebilir enerji üretim çalışmaları ve enerji tasarruf projelerinin sağladığı faydaların yüzdelik olarak internet sitesinde açıklanması planlanmaktadır.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Kapsam -1 ve Kapsam-2 emisyonları hesaplanma süreci devam etmektedir. 2024 senesi içerisinde kamuya açıklanması hedeflenmektedir.
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Güneş Enerji Santrali bulunmamaktadır.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğal kaynak kullanımının azaltılarak verimli enerji kullanımının sağlanması çalışmaları bulunmamaktadır.
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım çalışmaları başlamamıştır.
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO yürüttüğü enerji verimliliği projelerini Enerji tüketimine ait miktarları henüz kamuya açıklanmamıştır.
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Su tüketimi, geri dönüştürülen su miktarı, desarj edilen su miktarı ve su kaynakları takip edilmekte olup henüz kamuya açıklanmamıştır. Yayınlanması beklenen sürdürülebilirlik raporunda açıklanması hedeflenmektedir.
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO, operasyonlar veya faaliyet alanlarına ilişkin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemi (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil değildir.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmamıştır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO, operasyonlar veya faaliyet alanlarına ilişkin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemi (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil değildir.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik uyum kapsamında hazırlanan politikalar ve prosedürler Kızılbük GYO internet sitesinde yayınlanmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında Türkiye’nin onayladığı tüm ILO sözleşmeleri ve ilgili mevzuatına tam uyumlu çalışmaktadır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Kızılbük GYO, kadınların meslek hayatına kazandırılması ve adil iş gücünün sağlanmasına büyük önem vermekte olup ilgili madde gereğince yürütülen çalışmalar ve ayrımcılık karşıtlığı, tam kapsayıcılık konularına ilişkin politikalar internet sitesinde açıklanmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Kadınların ekonomik olarak özgürleşmesi çalışmalarında meslek edindirme faaliyetleri ve gençlerin nitelikli eğitimlerle fırsat eşitliği sağlamalarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO internet Sitesinde yer alan "Politikalar" başlığında, ayrımcılık karşıtı, iş sağlığı ve iş güvenliği, etik politikası ile insan hakları ve insan kaynakları politikası açıklanmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/yatirimci-iliskileri.html
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Kızılbük GYO internet sitesinde “Politikalar” başlığında söz konusu maddelere ilişkin detayların açıklanması hedeflenmektedir.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/iNSAN-HAKLARI-iK-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Tüm çalışanlarımıza ilk iş günlerinde uyguladığımız oryantasyon eğitimi içeriğinde Etik Kurulu ve Etik Hattı hakkında bilgi veriyoruz. Şikâyet sistemi portalı mevcut olup, uyuşmazlıklar çözüm süreçleri Etik Kurul tarafından yürütülmektedir.
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik rapor kamuya açıklanmamıştır.
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO internet sitesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" olarak paylaşılmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/iS-SAGLIGI-GUVENLiGi-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile iş kazalarının önlenmesi ve sağlığın korunması stratejisi belirlenmiş olup, kaza istatistikleri henüz kamuya açıklanmamıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/iS-SAGLIGI-GUVENLiGi-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metnimiz internet sitemizde bulunmaktadır.
https://www.kizilbukgyo.com/kvk.html
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kızılbük GYO Etik Politikası internet sitemizde "Sürdürülebilirlik" başlığında açıklanmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/ETiK-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık konularını içeren çalışmalar hedeflenmekte ve araştırılmaktadır.
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
ÇSY Politikalarını kapsayacak bilgilendirmeler ve eğitimler düzenlenmektedir. Söz konusu toplantılara ait bilgiler kamuya açıklanmamıştır.
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri Memnuniyeti politikası Kızılbük GYO internet sitesinde açıklanmıştır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/MUSTERi-MEMNUNiYETi-POLiTiKASI-KIZILB%C3%BCK-GYO.pdf
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Paydaşlarla yürütülen iletişim bilgileri, yayınlanması planlanan sürdürülebilirlik raporuna eklenmesi hedeflenmektedir.
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Yayınlanması planlanan sürdürülebilirlik raporunda benimsenen standartlar konusunda açıklama yapılması planlanmaktadır.
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler için çalışma yapılması planlanmaktadır.
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Borsa İstanbul BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almak amaçlanmaktadır.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejiler Kızılbük GYO Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmekte olup, komitenin içerisinde Kızılbük GYO Yönetim Kurulu üyeleri de bulunmaktadır.
https://www.kizilbukgyo.com/assets/pdf/yatirimci/SURDURULEBiLiRLiK-KOMiTESi-CALISMA-USUL-ESASLARI-KZBGY.pdf
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Kızılbük GYO'da sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile Sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.