FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ESKİŞEHİR
İlçe
TEPEBAŞI
Adres
Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
7 - Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin TTK.'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,
12 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EUROPEN - 2023 Genel Kurul Toplantı Davet ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
KAR DAĞITIM TABLOSU 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 13 Haziran 2024 günü, saat 10:00'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2023 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan https://www.europen.com.tr/ bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 13 Haziran 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler https://www.europen.com.tr/ internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.