FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024-014
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 

 

II- 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş ve TMS 29 uyarınca enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal raporlarının,

-        II- 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun,

-        Kurumsal Yönetim düzenlemeleri kapsamında 2023 yılına ilişkin hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF), "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporunun

 

Kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verilmiş olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ait konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

 

    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini

 

Şirketimizin, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tabloları Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi, performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.