FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
AYDIN
İlçe
KUŞADASI
Adres
Liberty Kuşadası Otel, Yavansu Mahallesi 701/1 Sk. No:2 İç Kapı No:201 Kuşadası 09400 Aydın
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi.
7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2024 - 31.12.2024 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Qua Granite 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Qua Granite 2023 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Qua Granite 2023 Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 4
Qua Granite 2023 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 14.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.qua.com.tr adresinde de bulunmaktadır.