FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
100. YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması,
7 - Şirketin "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2023 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulunun Olumlu Görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin vermesi halinde, Esas Sözleşmemizin Karın tesbiti ve Dağıtımı başlığını taşıyan 17. Maddesinin Tadiline ait Tadil Metninin görüşülerek onaylanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Şirketin Kar Dağıtım Politikasının yeni şeklinin görüşülerek onaylanması,
13 - Yönetim kurulu seçimi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.docx.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Temsilci Vekaletnamesi.docx.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Esas Sözleşme Tadil Metni Madde 17.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
Ayen 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2024 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Çağrısı ve diğer ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur.