FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYES, TREAYES00011
Peşin
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
10.07.2024
12.07.2024
11.07.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYES, TREAYES00011
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 22.05.2024 tarihli toplantısında,

1-Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş enflasyon düzeltmesi sonrasında oluşan konsolide finansal tablosunda (bilanço) net dönem kârı 81.135.967,00 TL'dir. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda da enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) 135.204.998,05 TL net dönem kârı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kâr payı dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı baz alınmalıdır. Buna göre kar dağıtımı Enflasyon düzeltmesi öncesi yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karından karşılanabilmektedir.

Ek-1'deki 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosunda sunulduğu üzere; ödenmiş sermayenin % 20'si kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldığından ilave 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmamasına,

Şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosundan karşılanmak üzere dönem net kârından, Şirket ödenmiş sermayesinin 1 TL nominal değerli hisse başına net %22,5 ine tekabül eden 6.762.690 TL'nin nakit kar payı olarak ayrılmasına,

Şirketimizin nakit projeksiyonu da dikkate alınarak 10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Dağıtılmasına karar verilen kar payı brüt olarak %25 oranı ile, 7.514.100 TL'ye tekabül etmektedir.

2-Kanun ve Esas Sözleşmemiz uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

3-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2.000.000 TL tutarında Eğitim Fonunun ayrılmasına ve bu tutarın burs olarak dağıtılması hususunda Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine,

4-555 No.lu V.U.K. Tebliğinin 30/4 fıkrasına dayanarak Enflasyon Düzeltmesi sonucunda Yasal kayıtlarımızda oluşan 186.903.048,47 TL tutarındaki Enflasyon Düzeltmesi Geçmiş Yıllar Zararı, Özsermaye farklarından mahsup edildiği bilgisinin genel kurula sunulmasına,

Yukarıdaki tüm maddelerin 27 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 yılı Ayes Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
30.056.400
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.011.280
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
99.795.342
170.874.265,73
4. Vergiler ( - )
18.659.375
35.669.267,68
5. Net Dönem Kârı
81.135.967
135.204.998,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
81.135.967
135.204.998,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
192.236,14
192.236,14
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
81.328.203,14
135.397.234,19
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
7.514.100
7.514.100
* Nakit
7.514.100
7.514.100
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
601.128
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
73.020.739
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
6.762.690
0
8,34
0,225
22,5
TOPLAM
6.762.690
0
8,34
0,225
22,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-