FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
SİİRT
İlçe
KURTALAN
Adres
Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması,
12 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel_Kurul_Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ve ilgili genel kurul toplantısının Siirt Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TTSG_21052024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar