FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
0
0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bu gün yapılan Genel Kurul toplantısında;

Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 63.775.397,-TL net dönem kârı bulunmakla birlikte, aynı zamanda 79.752.570,-TL geçmiş yıllar zararları olduğundan net dağıtılabilir dönem kârının kalmaması nedeniyle 2023 yılı faaliyetleri sonucunda kâr dağıtımı yapılmamasına,

Şirket geçmiş yıllar zararları mahsup edilmeden kâr dağıtımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı yapamayacağından anılan Yönetim Kurulunun 27.04.2024 tarihli kararında, TTK ile 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı SPK Kurul Kararı çerçevesinde, söz konusu geçmiş yıllar zararlarının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan kar hesaplarından mahsup edilmesi;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 555 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarında yer alan 124.213.966,61 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının mahsubunun ise piyasadaki gelişmeler çerçevesinde ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesi önerilmektedir. Yönetim Kurulunun söz konusu önerisi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
39.886.847,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Esas Sözleşmenin 24 üncü maddesi uyarınca, birinci temettüden sonra kalan kârın %10'u (A) Grubu pay sahiplerine dağıtılır
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
73.334.928
3.344.926,15
4. Vergiler ( - )
9.559.531
5. Net Dönem Kârı
63.775.397
3.344.926,15
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
79.752.570
50.798.244,88
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
50.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar