FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Şirketimiz tüm faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin dört esas unsuru olan “Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk” kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Organizasyonu’nun en üstünde yer alan Yönetim Kurulu tarafından uzun vadeli ve yıllık ara bazlı ÇSY hedefleri düzenli olarak takip edilmekte, ÇSY riskleri ve fırsatları değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik vizyonunu belirler ve gelişmelerin takibini yapar. Üst Yönetim tarafından onaylanan ÇSY Politikaları sürdürülebilirlik raporu kapsamında kamuya açıklanmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Vizyon 2025 kapsamında belirlediğimiz hedeflerle hem sürdürülebilirlik performansımızı artırmayı hem de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik Stratejimiz BM Öncelikli Kalkınma Amaçları Doğrultusunda belirlenmiştir. Kısa ve uzun vadeli ÇSY hedeflerimiz üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY Politikasının yürütülmesinden sorumlu Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Komite, Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları doğrultusunda faaliyetine başlamıştır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-komitesi-icerik-359
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Kısa ve uzun vadeli hedeflerin oluşturulması için mevcut durum analizine ve hedef planlamasına başlanmıştır.
-
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
2022 yılı faaliyet döneminden itibaren yıllık faaliyet raporlarımızda sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilere de yer verilmeye başlanmıştır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 sonuna kadar ulaşılması hedeflenen 17 amacı içermektedir. Şirket olarak, faaliyetlerimiz doğrultusunda ağırlıklı etki alanında bulunan 9 amaca doğrudan katkıda bulunulmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte davalar olması halinde kamuoyu aydınlatma prensipleri çerçevesinde faaliyet raporlarında dava detaylarına yer verilebilmektedir. ÇSY konularında açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
-
-
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz vizyonunda, yatırımların en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğu kadar, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu bir yaklaşım sergilenmesi, çevresel kirliliğin ve atıkların azaltılmasına destek verilmesi, çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, çalışanlarımızın, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm diğer paydaşlarımızın Şirketimiz politikalarına uygun davranış sergileyip serilemedikleri gözlenmektedir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz ve imalat sanayinde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızın tamamı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içerisinde yer almakta olup, OSB tarafından belirlenen çevre kriterlerine ve sıfır atık uygulaması hükümlerine tabidir. Şirketlerimiz bu konuda sıkı denetime tabi olup, hassasiyetimiz en üst seviyededir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
-
-
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz uygun gayrimenkullerimiz üzerine çatı GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kurulması kararı almış ve uygulamaya geçmiştir. Yaklaşık 1,4 MW kurulu gücünde GES tesisi yatırımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca OSTİM Ekosisteminde yer alan diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte arazi GES yatırımı projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234 OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-359
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir enerji üretim yatırımımıza ilişkin bilgilere faaliyet raporlarımızda yer verilmektedir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz insan kaynakları politikası; Şirketin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli personelin sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanmasını esas alır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Çalışanların her birinin ayrı ayrı kişilik onuru ve yasalarla tanınmış bütün hakları yasal uygulamalar ve Etik Kurallar çerçevesinde korunmakta olup, insan kaynağımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü ortam hazırlanmıştır. Çalışanlarımız için performansa dayalı yönetim sistemi ile fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde dil, din, ırk, cinsiyet gibi özellikler nedeniyle adil olmayan bir uygulamada bulunulmaması hususunda azami hassasiyet gösterilmektedir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz işe alım süreçlerinde ve çalışan eğitiminde fırsat eşitliğini ön planda tutmaktadır. Ayrımcılık konusunda Şirketimize ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışanlarımıza adil bir işyeri sunmak önceliklerimiz arasındadır. Satın alma süreçlerimizde uluslararası standartlar rehber alınmakta, çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırılmaması ve adil çalışma koşullarının sağlanması konularına önem verilmektedir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz kurum içi ve dışı eğitim ve gelişim programlarıyla onları geleceğin yetkinliklerine hazırlanması sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın en önemli paydaşımız olduğu bilinciyle güvenli, sağlıklı ve motive edici bir çalışma ortamı sunulması, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan, yüksek performans ve sürekli gelişimi gözeten bir yaklaşım benimsenmektedir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
-
-
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
-
-
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çalışanlarımız için mümkün olan en iyi sağlık koşulları sağlanmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamızın önemli unsurlarından biridir. Bu konularla ilgili eğitimler düzenli olarak çalışanlara sunulmakta, bu alanlarda farkındalık yaratılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konuda danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel verilerin korunması düzenlemelerine yüksek seviyede uyum sağlanmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yazılı ve sözlü gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır.
OSTİM YATIRIM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME https://www.ostimyatirim.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-icerik-207
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Temel etik değerlerimiz, iş hayatına saygı, çevresel hayata saygı, duyarlılık, dinamiklik, hayata dokunmak ve sürdürülebilirlik başlıkları altında belirlenmiştir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Şirketimiz, sivil toplum kuruluşları ve sektörel derneklerle ilişkileri dengeli , seviyeli ve süreklilik esasına göre yürütmektedir. Şirketimiz, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki fuar, konferans vb. organizasyonlara katılım sağlamakta ve gelişimine destek vermektedir. OSTİM YATIRIM, bütün paydaşlarıyla arasındaki hak ve sorumluluklarını hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri Şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar, internet sitesi ve şirket içi yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir. Ticari sır ve/veya kamuya açıklanmamış bilgi niteliğinde olması dışında, menfaat sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkındaki talep ve soruları internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri dahilinde Yatırımcı İlişkileri Birimine iletilir. Aynı zamanda menfaat sahiplerinin mevzuata ve etik kurallara aykırı gördükleri işlemler hakkındaki sorularını Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetim Komitesi’ne iletebilmesi de mümkündür.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamızın önemli unsurlarından biridir. Bu konularla ilgili eğitimler düzenli olarak çalışanlara sunulmakta, bu alanlarda farkındalık yaratılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ostim Yatırım, faaliyet gösterdiği alanlarda en önde olmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla hem kendi faaliyetlerini hem de portföyündeki iştiraklerinin faaliyetlerini yenilikçi, etik kurallar, değerler ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu, müşteri memnuniyetini merkeze alan, daima kendini geliştiren bir kültüre sahip olarak ve çalışanları için iyi bir çalışma ortamı sunan bir bakış acısı ile sürdürmeleri konusunda yönlendirmektedir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Tüm paydaşlarımıza doğru ve zamanında bilgi sunmayı kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle, farklı paydaş gruplarına özel hazırlanmış çok sayıda platformda paydaş iletişimini sürdürüyoruz. Üye olduğumuz ve desteklediğimiz çok sayıda sivil toplum kuruluşu, küresel ve sektörel girişimle kurumsal bilgi birikimimiz artırılmaktadır.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Bağımsız denetim firmasınca üçer aylık dönemler itibariyle firmamızın faaliyetlerine yönelik olarak düzenlenen raporlarda uluslararası raporlama standartlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
OSTİM YATIRIM BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/bagimsiz-denetim-raporlari-icerik-235
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin sürdürülebilirlik manifestosu ve ilkelerimiz kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu gelecek yıllarda değerlendirecektir.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
-
-
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Tüm paydaşlarımıza doğru ve zamanında bilgi sunmayı kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle, farklı paydaş gruplarına özel hazırlanmış çok sayıda platformda paydaş iletişimini sürdürüyoruz.
OSTİM YATIRIM KONSOLİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/surdurulebilirlik-raporu-icerik-358
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Şirket yönetimimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan uygulamalar ve ilkelere azami surette uyum prensip olarak benimsenmiştir. Şirketimiz, faaliyetlerini yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yürütmektedir. Şirketimiz internet sayfasında yayınlanan “Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları” ile yıllık Faaliyet Raporumuzun “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” bölümünde detaylı açıklamalar bulunmaktadır.
OSTİM YATIRIM KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI, https://www.ostimyatirim.com.tr/kurumsal-yonetim-komitesi-icerik-225 OSTİM YATIRIM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU, https://www.ostimyatirim.com.tr/faaliyet-raporlari-icerik-234