FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
MELİKGAZİ
Adres
KAYSERİ OMMER HOTEL Toplantı Salonu, Selimiye Mahallesi, Osman Kavuncu Cadde, No: 425 Melikgazi/KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Şirketin 2023 yılı karının, kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin net aylık ücretlerinin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Gündem 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekalet 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Bilgilendirme 2024-2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Ortak Tevfik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2023 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

3- 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.

4- 2023 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu 1 muhalefet şerhi ile ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.) Muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına derc edilmiştir. Toplantı başkanı İbrahim Ahmet Samancı, konu ile ilgili olarak, bu konunun firma olarak da çok önemli görüldüğü ve çalışmaların yapıldığı yönünde açıklama yapmıştır.

6- 2023 yılı Kârı ile ilgili olarak 29.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politkası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2023 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 140.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 140.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 3.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 25.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 275.000 TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 275.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 5.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 50.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ. nin 2024 yılı faaliyet dönemi için seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

10- 2023 yılında şirketimiz tarafından yapılan 500.500 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2023 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi

13- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığıdan toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı 28052024.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı TutanağI ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,