FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.05.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
PAMUKKALE
Adres
Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve görüşler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanı olarak Sayın Oğuz Fikret Şahin'in seçilmesi, tutanak yazmanı olarak Sayın Zümrüt Can Ambarcı'nın seçilmesi ve oy toplama memuru olarak Sayın Halil Bahadır Çağlan'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 8.267.085 adet ret oyuna karşılık, 512.429.654,396 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu, saygı duruşunda bulunuldu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahibi sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 87.253 adet ret oyuna karşılık, 512.350.668,481 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Sayın Sezai Alibekiroğlu tarafından okundu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, pay sahibi sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kocaersteel.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu 2023 yılı konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. 91.545,085 adet red oyuna karşılık, 512.346.376,396 adet Kabul you ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Akabinde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. 91.545,085 adet ret oyuna karşılık, 512.346.375,396 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu.

· Hakan Kocaer'in ibra edilmesi 8.292,085 adet ret oyuna karşılık, 512.429.629,396 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

· İbrahim Kocaer'in ibra edilmesi 4.025 adet ret oyuna karşılık, 512.433.896,481 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

· Orhan Timurhan'ın ibra edilmesi 8.292,085 adet ret oyuna karşılık, 512.429.629,396 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

· Ferda Besli'nin ibra edilmesi 8.292,085 adet ret oyuna karşılık, 512.429.629,396 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

· Recep Yılmaz Argüden'in ibra edilmesi 8.292,085 adet ret oyuna karşılık, 512.429.629,396 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

· Fatma Füsun Akkal Bozok'un ibra edilmesi 4.025 adet ret oyuna karşılık, 512.433.896,481 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

· Tuğrul Fadıllıoğlu'nun ibra edilmesi 4.025 adet ret oyuna karşılık, 512.433.896,481adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

· Mehmet Çakmur'un ibra edilmesi 4.025 adet ret oyuna karşılık, 512.433.896,481 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifinin, 06.05.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Pay sahibi sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinde 100.000.000 TL olarak yer alan nakit kar payı tutarının 200.000.000 TL olarak ve 359.343.365 TL olarak yer alan bedelsiz kar payı tutarının ise 259.343.365 TL olarak kar dağıtımına ilişkin teklifin değiştirilerek kabul edilmesini, işbu kapsamsa Şirket ortaklarımıza net dönem kârından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Nakit Temettü Tutarı olan 200.000.000 TL tutarın ortaklara dağıtılması ve nakit kâr payı dağıtımının 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 91.545,085 adet ret oyuna karşılık, 512.346.376,396 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.


KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 YILINA AİT KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-

ÖDENMİŞ SERMAYE

657.570.000

657.570.000

2-

GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE

88.323.734

88.323.734

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

SPK'ya göre

YASAL Kayıtlara Göre

3-

Dönem Karı

1.362.506.269

1.185.789.540

4-

Vergiler (-)

(176.988.414)

(208.405.114)

5-

Net Dönem Karı*

1.186.704.182

977.384.426

6-

Geçmiş Yıl Zararları (-)

-

428.996.391

7-

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

88.323.734

88.323.734

8-

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1.098.380.448

460.064.302

9-

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

3.081.160

3.081.160

10-

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

1.101.461.608

463.145.462

11-

Ortaklara Birinci Kar Payı

459.343.365

459.343.365

- Nakit

200.000.000

200.000.000

- Bedelsiz

259.343.365

259.343.365

- Toplam

459.343.365

459.343.365

12-

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

-

13-

Dağıtılan Diğer Kar Payı

-

- Yönetim Kurulu Üyelerine,

-

- Çalışanlara

-

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

-

14-

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı

-

15-

Ortaklara İkinci Kar Payı

-

16-

Genel Kanuni Yedek Akçe

64.211.824

380.210

17-

Statü Yedekleri

-

18-

Özel Yedekler

-

19-

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

574.825.259

340.727

20-

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

-

* Ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU


PAY GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI

NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

ORANI (%)

TUTARI (TL)

ORANI (%)

NET

A Grubu

32.685.225

47.092.756,0

7,24%

0,6681

66,81

B Grubu

32.685.225

47.092.756,0

7,24%

0,6681

66,81

C Grubu

114.629.551

165.157.853,0

25,40%

0,6681

66,81

TOPLAM

180.000.000

259.343.365

39,89%

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (ÖZET)

KAR PAYI BİLGİLERİ

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI

NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

ORANI (%)

TUTARI (TL)

ORANI (%)

- BRÜT

200.000.000

259.343.365

41,70

0,6985467

69,85

- NET

180.000.000

259.343.365

39,89

0,6681317

66,81


7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden sayın Hakan Kocaer tarafından Ücretlendirme Politikası doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, yönetim kurulu üyelerine aylık net toplam 1.250.000 TL ücret ödenmesi, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 8.821.001,085 adet red oyuna karşılık 503.616.920,396 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 K:25-26 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580-0 sicil numarası ile kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin (Mersis Numarası: 0443002859800014, Vergi Dairesi No: 4430028598) seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 387.976,085 red oyuna karşı 512.049.945,396 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elide edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağışların 3.081.160 TL olduğu belirtildi. Pay sahibi sayın Hakan Kocaer tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin beşinci fıkrasına uygun olarak, 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu, 8.16.734 adet red oyuna karşılık, 503.621.187,481 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 4.026 adet red oyuna karşılık, 512.433.895,481 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin on üçüncü birinci maddesi gereğince pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Başkan toplantıyı saat 11.51'te kapattı. Sayın Hakan Kocaer söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini iletti.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Kar payı dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
27.05.2024 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait tescil işlemleri Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.05.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.