Yükselen Çelik’in cirosu 2019 yılında bir önceki yıla göre %37,9 arttı
18/02/2020 06:37:48

    Yükselen Çelik’in cirosu 2019 yılında bir önceki yıla göre %37,9  arttı.
    Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu rakam şirketin halka arzına ilişkin yayınlanan 25.10.2019 tarihli Fiyat Tespit
Raporu’nda beyan edilen hedefin %5,5 üzerinde oldu.
    Açıklamada, "Yurtiçi ekonomide 2019 yılının ilk iki çeyreğinde  görülen daralma ve üçüncü çeyreğinde yaşanan sınırlı büyümeye rağmen
%38 civarında gerçekleşen bu ciro artışı memnuniyet vericidir. "  denildi.
    Şirketin 2020 yılına bakışı şu şekilde özetlendi:
    "Döviz kuru ve enflasyondaki dengelenme ile birlikte 2020 yılında  satınalma maliyetlerinde ciddi artış beklenmemektedir. Ayrıca 2019  yılında yaşanan yerel seçimlerin tekrarı ve kısmi ekonomik daralmanın
2020 yılında devam etmeyecek olması  şirketin karlılığını olumlu yönde  etkileyebilir.
    Şirketin kendisinin geliştirerek 2019 yılının son çeyreğinde  piyasaya sürdüğü iki yeni ürünün fiyatları sene içine yaygın olarak  kademeli şekilde yükseltilerek karlılığa olumlu katkıda bulunacaktır.
Yeni ürünlerin piyasaya girişi sırasında (iki çeyrek boyunca)  uygulanan düşük karlı fiyatlama politikası bu ürünlerin daha kısa  sürede daha fazla pazar payı elde etmesini amaçlayan bir satış  stratejisidir.
    2018 yılında 16,7 milyon TL olan net finansal giderler 2019  yılında 13,1 milyon TL’ye gerilemiştir. Söz konusu düşüşte halka arz  gelirlerinin bir kısmıyla banka kredilerinin önemli bir bölümünün  kapatılması etkili olmuştur.
    Önümüzdeki dönemde bu olumlu etkinin artarak devam etmesi  beklenmektedir. Gayrimenkul satışından elde edilen gelirle birlikte  daha da artan net nakit pozisyon 2020 yılında net karlılığı olumlu  yönde etkileyecektir.
    Şirket üst yönetiminin 2019 yılında halka arz sürecine ayırdığı  yoğun konsantrayson ve zaman 2020 yılında şirketin asıl faaliyet alanı  olan vasıflı çeliğe yönelecektir. 2019 yılının sonunda oluşturulan
Yatırımcı İlişkileri Departmanı etkin, şeffaf ve adil bakış açısıyla  profesyonel şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
    2019 yılında tek sefere mahsus olmak üzere 4,3 milyon TL civarında  yapılan halka arz masrafları 2020 yılında tekrar etmeyecektir.
    2019 yılında yine tek sefere mahsus olan gayrimenkul satışı ile  ilgili olarak yapılan 501.600 TL tapu harcı ve 2.800.137 TL vergi  gideri 2020 yılında tekrar etmeyecektir.
    2019 yılının üçüncü çeyreğinde imzalanan Konsinye Mal Tedarik
Anlaşması kapsamında alınan siparişlerin ciroya olumlu katkısı 2020  yılı ikinci çeyrek itibariyle görülmeye başlanacaktır.
    Şirketin bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında,  ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması,  ithal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer
Vergisi’nden muaf tutulması, teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve  sübvansiyonlardan faydalanılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Maliyetlerin söz  konusu teşvikten olumlu yönde etkilenecek olması tabiidir.
    Halka arzdan elde edilen gelirlerin %30’unun yatırım finansmanı ve  makine alımlarına yönlendirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu  yatırımların 2020 yılında kısmen tamamlanması, yatırımlarla beraber  üretim hızının ve kalitesinin artması beklenmektedir. Söz konusu  artışın şirketin pazar payına olumlu katkıda bulunması  hedeflenmektedir.
    Yukarıda bahesedilen yatırımların tamamlanması ile birlikte elde  edilecek kapasite artışını müteakip, 2020 yılının dördüncü çeyreği  itibariyle ihracata yönelik somut adımların atılması, bu kapsamda  personel istihadımı ve ihracat ofisinin faaliyete geçirilmesi  hedeflenmektedir.
    Birikmiş Karlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı
"Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"  hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2019  – 31.12.2019 hesap dönemine ait mali tablolarında Geçmiş Yıllar Karı
29.413.198 TL ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan  kayıtlara göre oluşan mali tablolarında dağıtılmamış 28.363.581 TL kar  bulunmaktadır. Bununla ilgili inisiyatifi Yönetim Kurulu 2020 yılı  içinde değerlendirmeye alacaktır. Ayrıca “Kar Dağıtım Politikası”  uyarınca müteakip üç yıl boyunca (01.01.2020 – 31.12.2020, 01.01.2021  – 31.12.2021 ve 01.01.2022 – 31.12.2022 mali dönemlerine istinaden)  net karın asgari %30’u kadar nakit temettü dağıtılması  planlanmaktadır. "

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819666

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://www.metalsmarket.net
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.