Özet Bilgi
2019 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
23.06.2020
Genel Kurul Tarihi
23.07.2020
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
PAMUKKALE
Adres
Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2020 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Teklifler ve dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.06.2020 tarih, onbeş sayılı kararı gereğince 23.07.2020 Perşembe günü saat 10.30'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.

2019 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar. Ancak hisselerini MKK ‘ya kaydettirmiş ortaklarımızın Genel Kurul günü toplantıya nüfus kağıtları ile birlikte gelmeleri yeterlidir.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9. 2020 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11. Teklifler ve dilekler.

V E K A L E T N A M E

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ………… tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde saat ……… yapılacak ……… yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...........................................'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

İsim :

İmza :

Tarih :

VEKALETİ VERENİN

Sermaye miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin

noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.