Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
01.03.2021
Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
KARABÜK
İlçe
KARABÜK MERKEZ
Adres
Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
10 - 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
13 - Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2020 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
SPK ek açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
announcement.pdf - İlan Metni
EK: 4
CMB Add. Info_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.03.2021 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.03.2021 Pazartesi günü saat 10.00' da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.