FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021/002
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANI

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca 
a)Düzenlenen  01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları ,faaliyet raporu ,kurumsal yönetim uyum raporu(URF) ve kurumsal yönetim bilgi formu(KYBF) tarafımızca incelenmiştir.
b)Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, faaliyet raporunun, kurumsal yönetim uyum raporu(URF) ve kurumsal yönetim bilgi formu(KYBF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki  finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kurumsal yönetim uyum raporunun(URF) ve kurumsal yönetim bilgi formunun(KYBF)  şirketin  kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili bilgilerini dürüstçe yansıttığını  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   
Ekrem YADİGAR                                    Bilal Tayfun YEŞİLYURT 
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                  Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
 Tevfik Meftun ULAŞ                             Tevfik Mutlu ULAŞ