Özet Bilgi
Yıllık olağan genel kurul toplantı tarihinin yerinin ve gündeminin bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
26.02.2021
Genel Kurul Tarihi
23.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swissotel Alsancak/Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
8 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Anasozlesme-tadil-tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
genelkurul-davetmetni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak;

Anasözleşmemizde şirket sermayesini oluşturan 1.500.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin, 1.455.750.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Diğer 44.250.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri genel kurul toplantısında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.