Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
01.03.2021
Genel Kurul Tarihi
02.04.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Beyaz Karanfil sokak No:13 3. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 Faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2020 Faaliyet yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
8 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ocak 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-264 Sayılı oluru ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Ocak 2021 tarih ve E-50035491-431.02-000060951559 Sayılı izni ile şirketimizin tadil edilen esas sözleşmesinin ''Şirketin Amaç ve Konusu'' başlıklı 3.maddesi ve ''Şirketin Ticari Ünvanı'' başlıklı 2.maddesi tadil metni hakkında karar alınması, bu konuda Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş şekilde yetki verilmesi,
9 - Şirketin,2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması ,
10 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak,onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelirinin seçimi ,görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince '' Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2020 Faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanacılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 faaliyet yılında Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
METEMTUR GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2
VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ METNİ (BAKANLIK TASDİKLİ)27.01.2021-sıkıştırıldı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2.4.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 02/04/2021 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.