FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
03.03.2021
Genel Kurul Tarihi
30.03.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması
7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
12 - Şirket'in 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Trend GYO 2020 Genel Kurul Toplantısı Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
EK-1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
EK-2 Kar Dağıtım Tablosu-2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TDGYO Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun30032021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul kararıları İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2021 tarihinde