FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili ve İlanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
15.04.2021
Genel Kurul Tarihi
18.05.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sk. Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D:41 34485
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
9 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - 12. Dilekler, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na

Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Meltem VANLI'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Memet ALDIKAÇTI'nın verdiği önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluştuğu bilgisi pay sahiplerine verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5'i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul'un Oy Birliği ile karar verilmiştir.

4. 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi.

5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda asaleten bulunan ve adaylıklarını bildiren Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ise halen görev yapmakta olan Nesrin Devrik ve Haydar Şahin'in bir yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerinden dolayı sadece bağımsız üyelerin huzur hakkı almasına, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetime icra ettikleri pozisyonları gereği bir ücret ödenmesine, teklif üzerine 2021 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Haydar Şahin ve Sayın Nesrin Devrik'e aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 15/04/2021 tarihinde ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'nin seçilmesi kararı; Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu‘nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

9. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kurluşlara yapılan bağışlar kapsamında 22.04.2021 Tarihinde Bizbize Yeteriz Bağış Kampanyası kapsamında Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 10.000,00 TL tutarında nakdi ve 06.11.2020 Tarihinde Türkiye Kızılay Derneğine 25.836,10 TL tutarında ayni bağış yapıldığı genel kurula bilgi olarak sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 100.000,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında ilgili kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleşmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

12. Dilekler, temenniler ve kapanış

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
27.05.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi-2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

18.05.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 27.05.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.05.2021 tarih ve 10336 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.