FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurulun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
09.06.2021
Genel Kurul Tarihi
06.07.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.07.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Türker Proje 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. 2020 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu kabul edildi.

2. 2021 Yılı için Bağımsız denetim kuruluşu olarak GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin seçimi onaylandı.

3. 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı çalışmalarıdan dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi.

6. Bir yıl süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı.

7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.

8. Şirketin 2020 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.

9. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TURGG 2020 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 06072021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
TP_GK2020_TUTANAK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 6 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.