FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında Yönetim Kurulu Kararının Revize Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
350.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
78.234.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
153.800.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010
0,85
0,821
96,58971
1,00
B Grubu
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
Hamiline
A Grubu, SKTA3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00053
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
78.233.999,15
75.565.999,179
96,58971
1,00
B Grubu
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
Hamiline
B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00061
269.903,862
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
78.234.000
75.566.000,000
96,58971
269.903,862
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
11.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
25.08.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi
28.06.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
05.08.2021
Ödeme Tarihi
13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.09.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile, daha önce alınmış olan 02.09.2021 tarih ve 42 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 75.566.000 TL (%96,58971 oranında) artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 75.566.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 11.08.2021 – 25.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 269.903,862 TL nominal değerli payların 31 Ağustos – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 31.08.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 75.566.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.08.2021 – 25.08.2021) içerisinde 30.042.121,99 TL mahsuben ve 45.254.001,50 TL nakden, kalan payların 31.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 759.186,53 TL olmak üzere toplamda 30.042.121,99 TL mahsuben ve 46.013.188,03 TL nakit girişi olmak üzere 76.055.310,02 TL fon sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SKTAS Sermaye Maddesi Tadil Metni_Revize.pdf