FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
10.05.2022
Genel Kurul Tarihi
10.06.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
TEKİRDAĞ
İlçe
ÇORLU
Adres
Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2021 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2021 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2021 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Açılış yapıldı ve Toplantı başkanlığı için Ahmet Murat ZAİM önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat ZAİM'in seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memuru olarak Ali OĞUZ ve Tutanak yazmanı olarak Furkan KARAKAYA görevlendirildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Furkan KARAKAYA tarafından okunmuş ve faaliyet sonuçları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti Furkan KARAKAYA tarafından okunarak pay sahipleri bilgilendirildi.

5- 2021 yılı Bilânçosu ve Gelir tablosu Furkan KARAKAYA tarafından okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunun 479. Maddesine göre şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler veya bunların temsilcileri Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oyları ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 12.600,00 TL (Onikibinaltıyüz) , Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 10.000,00 TL (Onbin), Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Murat ZAİM'e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), Mehmet Ali ZAİM'e aylık net 5.000,00 TL (Beşbin), ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Asuman ZAİM'e aylık net 3.200,00 TL (Üçbinikiyüz), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Reşit Ömer KÜKNER'e aylık net 3.500,00 TL (Üçbinbeşyüz), ve Demet ÇİMEN DALAK' a aylık net 2.800,00 TL (İkibinsekizyüz), ücret verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9- PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 09.05.2022 tarih 2022/07 karar numarası ile 2022 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

10- 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 01.01.2022-31.12.2022 Bağış sınırının 100.000 TL olması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal YönetimTebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor Furkan KARAKAYA tarafından okundu.

14- 2021 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet raporundaki Teminat, Rehin, İpotek ile ilgili bölümler Furkan KARAKAYA tarafından okunarak bilgi verildi.

15- Kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat ZAİM söz alarak; "2021 yılında pandemiye ve maliyet artışlarına rağmen iş sonuçlarımız hedeflerimizin üzerinde gerçekleşti. 2022 yılında da satışlarımız arttırıp maliyetlerimizi kontrol ederek pay sahiplerimizin beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz."

Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu bildirilerek toplantıya saat 12:39 de son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi. 10.06.2022/ÇORLU

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Derimod 2021 OGK Tescil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin pay sahipleri 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2022 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 16.06.2022 tarihinde Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.

Tescil edilen toplantı sonuç tutanağı ektedir.

Kredi Hesaplama