FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RentingNonCurrentAssetsOfCompanyOrEstablishmentOfRealClaimOnNonCurrentAssetsOfCompanyAbstract|
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTransaction|
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
oda_NatureOfNonCurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tıp Merkezi
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSubjectToTransaction|
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi
oda_BoardDecisionDateForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.06.2022
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForTransaction|
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3,20
oda_RentValueAndConditions|
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık net 306.000TL +KDV olup, Temmuz-2022 – Temmuz-2023 dönemi toplam 3.672.000,00.-TL+KDV bedel ile müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık tefe tüfe oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır.
oda_RealClaimValueAndConditions|
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,64
oda_CounterParty|
Karşı Taraf
Saphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_NatureofRelationWithCounterParty|
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/06/2022
oda_RentingPeriod|
Kira Süresi
5+5 Yıl
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction|
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Karşı taraf ilişkili taraf olmadığından piyasa fiyatı üzerinden kiralama yapılmıştır.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 29.06.2022 tarih ve 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

  

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Ares Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Tıp Merkezi kira sözleşmesinin karşılıklı olarak 30.06.2022 tarihi itibariyle iptal edilmesine,

  

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Sahibi Olduğu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi'nin aktifinde bulunan demirbaşlarıyla birlikte işletilmesi için aylık net 306.000,00.-TL+KDV olup, Temmuz-2022 – Temmuz-2023 dönemi toplam 3.672.000,00.-TL+KDV bedel ile Saphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi'ne kiraya verilmesine, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık tefe tüfe oranında artış yapılmasına, kiralama süresinin 5+5 yıl olmasına, Şirketimiz ve %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sahip olduğu Tıp merkezinin işletmesinden doğacak bütün giderlerin Saphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi 'ne yansıtılmasına, karar vermiştir.

  

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla, 

Kredi Hesaplama