FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
29.04.2022
Genel Kurul Tarihi
07.06.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SANCAKTEPE
Adres
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi.
2 - 2021 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2021 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması.
6 - 2021 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması.
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 - 6 Aralık 2021 tarihinde başlatılan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
14 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. 2021 yılı karından karşılanmak üzere,

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %300'üne isabet eden brüt 1.821.600.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına,

- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

- 179.124.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 3,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 3,0 TL) net 2,70 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak, ikinci taksidin ise 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasına,

2. Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin yeni ürün ve hizmet satışlarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,

3. 1 yıl süre ile vazife görmek üzere; Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Karl-Heinz HOLLAND, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Michael FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine,

4. 2022 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasına,

karar verilmiştir.


Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07.06.2022 tarihinde yapılan 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.


Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama