FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 675.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 135.000.000,-TL'den 168.780.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve 23545 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, söz konusu Esas Sözleşme değişikliği 06.07.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Siciline tescil edilerek 07.07.2022 tarih ve 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştirEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
06/07/2022
07/07/2022
10615

Kredi Hesaplama