FİNANS

Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
01.07.2022
Genel Kurul Tarihi
29.07.2022
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,.
7 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
10 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
16 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceğinin ilan edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2021 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının müzakeresi ve onayı TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmıştır.

2. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmıştır.

3. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmıştır.

4. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ekrem KORKMAZ, Erdin ÖZEL, Halil ÜRÜN, Sami DUMAN (bağımsız üye) ve Murat TAŞYÜREK (bağımsız üye) üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

5. 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Ekler :

- Toplantı Tutanağı,

- Katılanlar Listesi

Saygılarımızla,

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşülmedi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak_Web.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul

Telefon ve Faks No : 0.212.243 44 50 0.212.243 81 79

Tarih : 12.08.2022

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum

açıklamasıdır.

Açıklanacak özel durum/durumlar :

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceğinin ilan edildiği; 29.07.2021'de, İstanbul'da akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan aşağıdaki kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

1. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ekrem KORKMAZ, Erdin ÖZEL, Halil ÜRÜN, Sami DUMAN (bağımsız üye) ve Murat TAŞYÜREK (bağımsız üye) üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş olan şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir.

Aynı toplantıda TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmasına karar verilen

1. 2021 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının müzakeresi ve onayı,

2. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve

3. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi

hususlarına ilişkin gündem maddelerini içerir genel kurul toplantısı ayrı bir tarihte yapılacak, buna ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.

Saygılarımızla,

EK: Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metni

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kredi Hesaplama