FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
3/2
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Konsolide esasına göre düzenlenmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasını kapsayan yıllık hesap dönemine ilişkin finansal tabloları ile faaliyet raporunun, SPK'nın (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) ve Sürdürülebilirlik raporunun tarafımızca incelendiğini,

b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) ve Sürdürülebilirlik raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibarıyla işin gelişimi ve performansını, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını;

Beyan ederiz.

Kredi Hesaplama