FİNANS

Özet Bilgi
29 Mart 2023 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
28.02.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Alarko Merkezi Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
8 - 2023 yılında yapılmış olan bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
11 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
ALCAR_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Davet İlanı ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.03.2023 tarihinde, saat 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve 84015332 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ŞAFAK YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2023 tarih ve 10782 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 02.03.2022 tarih 13831 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.195.798,016 TL olan 919.579.801 payın temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH, Yönetim Kurulu Üyesi BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL, İZZET CEMAL KİŞMİR, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'yi temsilen SELÇUK ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.

2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY FULYA KURUTÇU'yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerin bulunmadığı toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen SELÇUK ŞAHİN tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. 2022 yılında yapılmış olan bağışların tutarının 1.056.358,65 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

8. 2023 yılında yapılmış olan bağışların tutarının 816.200,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı. 2023 yılında yapılan bağışlar onaya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

2023 yılında yapılacak bağışların sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 4.500.000,-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin, 2022 yılına ait finansal tablolarında yer alan 632.043.140,-TL vergi öncesi kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.767.620,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 579.275.520,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

Net dağıtılabilir dönem kârına 1.056.358,65 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 580.331.878,65 TL'nin %15,51'ine tekabül eden 90.000.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

Dağıtılacak kâr payı üzerinden 8.946.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak 575.324,06 TL ve taşınmaz satış karının %50'si olan 181.928.469,86 TL'nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması amacıyla toplam 182.503.793,92 TL'nin pasifte özel fonlar hesabına aktarılmasına,

Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

Kâr payı dağıtımına 17 Nisan 2023 tarihinde başlanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin iptaline, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Niv GARİH, Ümit Nuri YILDIZ, Muriel Makharine TOPPAZZİNİ ve Sathya Moorthi DEVARAJAN, Bağımsız üye olarak İzzet Cemal KİŞMİR ve Bahar Özeray ÇOLAKEL'in (T.C. Kimlik No: 23785518706) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler İzzet Cemal KİŞMİR ve Bahar Özeray ÇOLAKEL'e aylık brüt 23.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih'e tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
29.03.2023 tarihli hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
29.03.2023 tarihli tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.


Kredi Hesaplama