FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
28.03.2023
Genel Kurul Tarihi
26.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2022 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2022 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Dilek, temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

-2022 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,

-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,

-Şirket sermayesinin 200.000.000 TL'den tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 385.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan 185.000.000 TL karşılığında pay sahiplerine %92,5 oranında bedelsiz pay verilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,

-TTK,SPKanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

-2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %3'ü olarak belirlenmesine,

-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
04.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2022 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama