FİNANS

Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
Peşin
0,1853310
18,5331
10
0,1667979
16,67979
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.08.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket'in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; "Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması" konulu 6 ncı gündem maddesinde, diğer hususların yanı sıra, özetle;

a) Şirket "Çıkarılmış Sermayesi"nin brüt % 7,260'ı, net % 6,534'ü oranında olmak üzere, toplam 190.000.000 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılmasının,

b) Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre 4.790.056.160,78 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasının,

c) Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre toplam 352.638.553,56 Türk Lirası'nın "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasının,

Şirket pay sahipleri tarafından onaylandığı görülerek;

6102 sayılı ‘Türk Ticaret Kanunu' ("TTK"), 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu' ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, 5520 sayılı ‘Kurumlar Vergisi Kanunu', 193 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu', 213 sayılı ‘Vergi Usul Kanunu', diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

1) Şirket'in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılmasına karar verilen 190.000.000 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000 Türk Lirası ("net") tutarında kar payına ilave olmak üzere; Şirket "Çıkarılmış Sermayesi"nin brüt % 18,533'ü, net % 16,680'i oranında; 485.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında (ilave) "nakit" kar dağıtımı yapılması,

2) 485.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımında, dağıtılmayan karın eklendiği Şirket'in "olağanüstü yedekler" hesabındaki kaynakların kullanılması ve

3) Kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2023 tarihinde başlanması

hususlarının birlikte Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.616.938.288
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
389.642.453,12
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
485.000.000
485.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
436.500.000
0
80,96
0,17
0,1668
TOPLAM
436.500.000
0
80,96
0,17
0,1668
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Kredi Hesaplama