FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/29
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/05/2023 tarih ve 2023/29  sayılı kararı ve Denetim Komitesi'nin   08/05/2023   tarih ve 2023/3 sayılı kararı ile onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, 31/03/2023 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait Şirketimiz konsolide finansal tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun

  

 

  

a. Tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı  ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıttığını

  

 

  

beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

  

 

  

 

  

Deniz BAL                                                                   Osman YILMAZ

  

Mali İşler Direktörü                                                    Genel Müdür

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Uğur Tevfik DOĞAN                                                  Halil Yurdakul YİĞİTGÜDEN

  

Denetim Komitesi Üyesi                                             Denetim Komitesi Üyesi

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

İsmail Aydın GÜNTER                                              Demet ÖZDEMİR

  

Denetim Komitesi Üyesi                                             Denetim Komitesi Üyesi

  

 

  

 

Kredi Hesaplama