FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
17.03.2023
Genel Kurul Tarihi
17.04.2023
Genel Kurul Saati
14:20
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
MERKEZEFENDİ
Adres
Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi
9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. DAVET YAZISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. GENEL KURUL VEKALETNAMESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023-08 sayılı

kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 17.04.2023 günü saat 14:20'de

Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
17.04.2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
17.04.2023 TARİHLİ HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
MERCAN KİMYA BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve 2023-08 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere17.04.2023 günü saat 14:00'de Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır


Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kredi Hesaplama