FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
PRİVATE JOINT STOCK COMPANY "NATIONAL POWER COMPANY" "UKRENERGO
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/05/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz;

Ukrayna Ulusal Elektrik Kurumu "National  Power Company" "UKRENERGO" ile 32.032.500.-USD  (Otuzikimilyon otuzikibinbeşyüz Amerikan Doları) tutarında, "Supply of 330 Kv and 220 Kv  Autotransformers" temini kapsamında;

  • 5 Adet  330/110/10kV, 200 MVA, (three-phase),

  • 2 Adet 330/110/10kV, 125 MVA (three-phase),

  • 1 adet 330/110/35kV, 125 MVA (three-phase),

  • 1adet 220/110/10kV, 200  MVA (three-phase),

  • 3 adet 220/110/35kV, 125 MVA (three-phase),

  • 1 adet 220/110/10kV,  125 MVA ( three-phase)

Olmak üzere toplam 13 adet Autotransformer satışı ve  ilgili hizmetleri sunmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu projenin finansmanı European Bank for Reconstruction and Development  ("EBRD")'nin "Ukrenergo Transmission Network  Emergency Restoration" programı kapsamında "Ukrenergo" lehine tahsis ettiği finansman imkanlarından  sağlanmaktadır.  

"UKRENERGO" ile Şirketimiz arasında imzalanan sözleşme uyarınca sözleşme bedeli ödenmesi; proforma faturanın düzenlenmesi ve avans teminat mektubunun verilmesinden (22.05.2023) itibaren 45 gün içerisinde % 50 avans alınması ve bakiyenin ise 180 gün içerisinde ürün kabullerinin ve teslimatların yapılmasından itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.

Yeni iş ilişkisi sözleşmenin 2022 yılı hasılatımıza oranı % 8,47' dir.     

Kamuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.             

                          

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama