FİNANS

agesa hayat emeklilik - agesa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • CARİ VARLIKLAR 8.411.153.345,00
 • NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 798.800.970,00
 • Kasa 0,00
 • Alınan Çekler 0,00
 • Bankalar 255.512.393,00
 • Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -515.644,00
 • Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 0,00
 • Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 543.804.221,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 7.321.553.613,00
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 720.124.669,00
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 202.230.427,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 652.026.770,00
 • Krediler 0,00
 • Krediler Karşılığı (-) 0,00
 • Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 5.747.171.747,00
 • Şirket Hissesi 0,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 125.105.366,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 60.090.045,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 65.015.321,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 9.625.871,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5.233.685,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 17.072,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.375.114,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 262.147,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito ve Teminatlar 44.685,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 18.937,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 198.525,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 151.770.685,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 105.024.313,00
 • Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 7.240.029,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 39.506.343,00
 • DİĞER CARİ VARLIKLAR 4.034.693,00
 • Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
 • İş Avansları 3.235.245,00
 • Personele Verilen Avanslar 799.448,00
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
 • Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 52.765.895.125,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 346.880.027,00
 • Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 52.419.015.098,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
 • Ortaklardan Alacaklar 0,00
 • İştiraklerden Alacaklar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
 • Personelden Alacaklar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
 • İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 28.555,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar 28.555,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
 • Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
 • Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
 • FİNANSAL VARLIKLAR 2.897.700,00
 • Bağlı Menkul Kıymetler 0,00
 • İştirakler 0,00
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Bağlı Ortaklıklar 2.000.000,00
 • Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
 • Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
 • Diğer Finansal Varlıklar 897.700,00
 • Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • MADDİ VARLIKLAR 85.224.209,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
 • Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Makine Ve Teçhizatlar 56.265.367,00
 • Demirbaş Ve Tesisatlar 27.207.828,00
 • Motorlu Taşıtlar 5.870.700,00
 • Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 25.834.470,00
 • Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 25.590.460,00
 • Birikmiş Amortismanlar (-) -55.544.616,00
 • Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
 • MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 232.766.671,00
 • Haklar 0,00
 • Şerefiye 0,00
 • Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
 • Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
 • Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 322.884.691,00
 • Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -143.994.684,00
 • Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 53.876.664,00
 • GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 3.417.047,00
 • Ertelenmiş Üretim Giderleri 0,00
 • Gelir Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 3.417.047,00
 • DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 106.829.585,00
 • Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
 • Döviz Hesapları 0,00
 • Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
 • Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlıkları 106.829.585,00
 • Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
 • Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
 • CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 53.197.058.892,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 61.608.212.237,00
 • YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 4.376.309,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.589.721,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -4.213.412,00
 • Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 577.775.936,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 108.746.741,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 469.029.195,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 43.136.565,00
 • Ortaklara Borçlar 1.296.349,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.627,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 672.948,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 41.164.641,00
 • DİĞER BORÇLAR 40.249.312,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 11.016,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 40.238.296,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 253.910.200,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 109.492.505,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 41.157.971,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 103.259.724,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 127.378.959,00
 • Ödenecek Vergi Ve Fonlar 49.208.143,00
 • Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 6.577.520,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 157.491.176,00
 • Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -85.897.880,00
 • Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 58.145.302,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • Maliyet Giderleri Karşılığı 58.145.302,00
 • GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 84.542.199,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 2.442.581,00
 • Gider Tahahkkukları 82.097.563,00
 • Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 2.055,00
 • DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.088.409,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
 • Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.088.409,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.198.603.191,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • FİNANSAL BORÇLAR 19.256.955,00
 • Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.065.831,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -17.808.876,00
 • Çıkarılmış Tahviller 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
 • Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
 • Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
 • ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 52.419.015.098,00
 • Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
 • Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 52.419.015.098,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
 • Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
 • İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
 • Ortaklara Borçlar 0,00
 • İştiraklere Borçlar 0,00
 • Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
 • Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
 • Personele Borçlar 0,00
 • Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
 • Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
 • Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
 • SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 6.710.886.015,00
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0,00
 • Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
 • Matematik Karşılıklar - Net 6.654.331.696,00
 • Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
 • İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
 • Diğer Teknik Karşılıklar - Net 56.554.319,00
 • DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 13.875.787,00
 • Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
 • Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 13.875.787,00
 • DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 50.646.463,00
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.646.463,00
 • Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
 • GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
 • Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
 • Gider Tahakkukları 0,00
 • Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
 • DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 59.213.680.318,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖZSERMAYE 0,00
 • ÖDENMİŞ SERMAYE 180.000.000,00
 • (Nominal) Sermaye 180.000.000,00
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
 • Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
 • Tescili Beklenen Sermaye 0,00
 • SERMAYE YEDEKLERİ 837.095,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 0,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 837.095,00
 • KAR YEDEKLERİ 558.110.796,00
 • Yasal Yedekler 95.139.901,00
 • Statü Yedekleri 11.494,00
 • Olağanüstü Yedekler 668.892.966,00
 • Özel Fonlar (Yedekler) 0,00
 • Finansal Varlıkların Değerlemesi -170.809.067,00
 • Diğer Kar Yedekleri -35.124.498,00
 • GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları 0,00
 • GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
 • Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 456.980.837,00
 • Dönem Net Karı 456.980.837,00
 • Dönem Net Zararı (-) 0,00
 • Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
 • AZINLIK PAYLARI 0,00
 • ÖZSERMAYE TOPLAMI 1.195.928.728,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 61.608.212.237,00

Kredi Hesaplama