[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri, internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ticaret pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak, teknoloji yatırımları ve Esas Sözleşmesinde belirlenen diğer işler.
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
22.000.000 TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.11.2020
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.128.863,00 TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
3.128.863,00 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%14,2221
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,427
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3238,15
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketin bağlı ortaklığıdır.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermayesinin %100'ne sahip olduğumuz STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 13.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 18.871.137 TL tutarındaki sermayesinin 3.128.863,00 TL artırılarak 22.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketimizin 12.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin sermaye artışına 3.128.863,00 TL tutarında iştirak edilmesine ve toplam 3.128.863,00  TL karşılığında her biri 1 TL nominal değerde 3.128.863 adet primsiz nama yazılı pay edinilmesine, iştirak edilecek 3.128.863,00 TL'nin 1.532.863 adet paya karşılık gelen 1.532.863,00 TL'lik kısmının nakden taahhüt edilmesine ve Türk Lirası veya karşılığı olan yabancı para olarak ödenmesine ve 1.596.000 adet paya karşılık gelen 1.596.000,00 TL'lik kısmının ise  Şirketimizin bağlı ortaklığına daha önceden verdiği 1.596.000,00 TL sermaye avansının sermayeye dönüştürülerek karşılanmasına karar verilmiş, 1.532.863,00 TL'lik nakdi sermaye taahhüdü 13.11.2020 tarihinde bugün bağlı ortaklığımıza nakden ödenmiştir.

Şirketimizin işbu finansal duran varlık ediniminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.3) Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar başlıklı 31. Maddesi 2. Fıkrası b) bendine göre; en son bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda aktifte yer alan Dönen Varlıklar altındaki Nakit ve Nakit Benzerleri kalemi ile İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yarattığını,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Rehberi'nin 5.9. Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklara İlişkin Değişiklikler başlığı kapsamında ise; kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %5,427'si olduğunu,

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.  

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.