[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2020, 20.11.2019, 03.07.2019, 27.05.2019, 16.05.2019, 27.03.2019, 17.11.2018, 21.09.2018, 23.07.2018, 16.07.2018, 13.07.2018, 06.07.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
16.10.2018
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.11.2018
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
İtirazın İptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
1,957,665.91 TL
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
30.24%
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
2018/939
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
14.11.2019
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın kısmen kabulune ve kısmen reddine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ödeme Zorunluluğu nedeni ile şirket aktiflerinde İcra ve Haciz riski
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgili mahkemenin gerekçeli kararında;

  

Davacının nakit alacak yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının kabulüne,Tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile davalıların nakit alacak yönünden İstanbul 14 İcra Müdürlüğünün 2018/23000 Esas sayılı icra dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin;1.876.945,72-TL asıl alacak, 76.414,47-TL işlemiş temerrüd faizi, 3.820,72-TL BSMV, 485,00-TL ihtiyati haciz vekalet ücreti, olmak üzere 1.957.665,91-TL üzerinden takibin devamına,Asıl alacağa takip tarihinden % 28,93 oranında temerrüd faizi ve faizin % 5 oranında BSMV uygulanmasına, Dava tarihinden sonra 27.03.2019 tarihinde ödenen 10.004,72-TL infazda nazara alınmasına, 391.533,18-TL icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Davacının gayri nakti krediler  yönünden açmış olduğu itirazın iptali davasının reddine, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 79.564,99-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından yatırılan 23.643,71-TL peşin karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 730,00-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 100.296,11-TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına, İstinaf kanun  yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

  

Şirketimiz mahkemenin kararı için istinaf kanun yoluna başvurmuş ve adli yardım talep etmiştir. İstinaf Mahkemesi ,  adli yardım talebini reddetmiştir. Adli yardım talebinin reddine dair verilen karara karşı şirketimiz vekili tarafından itiraz edilmiş, İstinaf Mahkemesi adli yardım talebinin reddine dair karara yönelik itirazın reddine karar vermiştir. İstinaf Mahkemesi kararı ile ; davalılar vekilinin adli yardım istemi reddedilmiş bulunduğundan,   HMK 344/1 maddesi gereğince  işlem yapılmak üzere dosyanın İstanbul 18 Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiştir. Karara yönelik Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

  

Nispi İstinaf harcının yatırılması konusunda muhtıra şirketimiz vekiline tebliğ edilmiş, Şirketimiz vekili dilekçe ile ekonomik güçlükler nedeni ile istinaf harç masraf tamamlama için belirlenen tutarın şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasını talep etmiştir.

  

İstanbul  18 ATM ; davalılar vekili tarafından yasal süresi içerisinde eksiklik tamamlanmadığından HMK 344. Maddesi gereğince davalılar vekilinin İSTİNAF TALEBİNİN REDDİNE, istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiş ve karar  şirketimiz  i tarafından  İSTİNAF EDİLMİŞTİR. İstinaf Mahkemesi ; Davacı ve davalılar vekilinin istinaf başvurusunun HMK nun 353(1) b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, HMK'nun 346/2 maddesi uyarınca davalılar vekiline kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde TEMYİZ YOLUNA BAŞVURABİLECEĞİNE, davacı taraf bakımından HMK 362(1) a gereği kesin olarak karar vermiş ve kararı Şirketimiz  Yargıtay ilgili Hukuk dairesine gönderilmek üzere temyiz etmiştir.   

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.