[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda "Maddi Duran Varlıklar" grubu içerisinde yer alan; varsa arsalar, binalar ile tesis makine ve cihazlar için uygulanan "maliyet modeli" yerine 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar'a ("TMS 16") uygun olarak ilgili varlıklarda yapılacak değerleme çalışmaları sonucu tespit edilen gerçeğe uygun değerlerin esas alındığı "yeniden değerleme modeli"nin uygulanmasına karar verildiği daha önce kamuya açıklanmıştı.

Hem Şirketimiz hem de bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Maddi Duran Varlıklar" grubu altında 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sadece "Tesis, Makine ve Cihazlar" mevcut olduğundan bu varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla, SPK mevzuatı uyarınca değerlemeye yetkili şirketlerce yapılan değerleme çalışmaları neticesinde, konsolide finansal tablolarımızda raporlanacak  "Tesis, Makine ve Cihazlar"ın gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 12,3 milyon TL olarak takdir edilmiştir. İlgili "Tesis, Makine ve Cihazlar"ın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle maliyet modeli uygulanmış TFRS net defter değerleri dikkate alındığında ertelenmiş vergi öncesi yaklaşık 4,8 milyon TL tutarında pozitif bir gerçeğe uygun değer farkı oluşmakta olup, TFRS hükümleri doğrultusunda 2020 yılsonu finansal tablolarımızda ilgili tutar ve vergi etkisi özkaynaklarımız altında raporlanacaktır.

Şirketimizin konsolide finansal tablolarında "Yatırım Amaçlı Gayrimenkul" grubu altında yer alan arsa ve binalar ise TFRS hükümleri doğrultusunda geçmişte olduğu gibi her yıl düzenli olarak değerlemeye tabi tutulmakta olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tespit edilen gerçeğe uygun değerleri de 2020 yıllık finansal tablolarımızla birlikte kamuya açıklanacaktır.

Saygılarımızla. 


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.