FİNANS

Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
20.05.2022
Genel Kurul Tarihi
16.06.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAĞCILAR
Adres
Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti;
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 AKDENİZ 2021 OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2022 AKDENİZ 2021 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16/06/2022 Perşembe günü saat 14:00'da, belirlenmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresinde yapılmasına,sayın pay sahiplerinin toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına,ilan metninin ve vekaletname örneğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirketin www.akdenizgh.com internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama