FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022/25
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

12.08.2022

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

SERİ: II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" 2. BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM  KURULUNUN

  

KARAR TARİHİ : 12.08.2022

  

KARAR SAYISI  : 2022/25

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde düzenlenen, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait;

  

a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

  

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

  

beyan ederiz.

  

Saygılarımızla,

  

OMURGA GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ

  

PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

  

   Mehmet ERKTİN                                            Oğuz KÖSEBAY

  

Yönetim Kurulu Başkanı                               Finansal Raporlamadan Sorumlu

  

                                                                  Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür


Kredi Hesaplama