FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul'u 29.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.06.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.05.2022
Karar Tarihi
29.08.2022
Genel Kurul Tarihi
29.09.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
13 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
FB Futbol AŞ-2021 GK-Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun 29092022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi (Hazır Bulunanlar Listesi) ekte yer almaktadır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama