FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
18.04.2022
Genel Kurul Tarihi
16.05.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 iç Kapı No:1 Beykoz/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi
2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, şirketimizin bayilerinden alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olacak olan şirketimiz paylarının, teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair pay rehni programının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi
10 - 2021 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikasında yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
19 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
20 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
25.11.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DGNMO 16.05.2022 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
DGNMO 16.05.2022 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.11.2022 tarihinde tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.11.2022 tarih ve 10712 nolu gazetesinde ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama