FİNANS

Özet Bilgi
27.12.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
25.11.2022
Genel Kurul Tarihi
27.12.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.12.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Yoklama,
2 - 2. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 4. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - 7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanmasının görüşülmesi,
9 - 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - 11. Yönetim Kurulu tarafından 2022 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,
12 - 12. 2021 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 13. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14 - 14. 2021 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - 16. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - 17. Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ulusoy Elektrik - AGM Notification Text (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
TRG-Ulusoy Elektrik-Announcement for AGM re FY 2021-051222.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
19.01.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
tutanak komple ek-1.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 27.12.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.01.2023 tarihinde tescil edilmiş ve kararlar 19.01.2023 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama