FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Tarihi
16.06.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.
10 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2021 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bak Ambalaj_2021Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 HAZİRAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Haziran 2022 tarihinde, saat 10.30'de, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.06.2022 tarih ve 75305049 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Adil KILIÇ ve Sayın Hilal CEBECİ MEŞE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 23 Mayıs 2022 tarih ve 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 758 sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 17.05.2022 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ve Duygu Özerson Elakdar ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.temsilen Aysema DEMİR toplantıda hazır bulunduğu,

Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan; 414.840,666 Türk Lirası sermayeye karşılık 414.840,666 adet hissenin asaleten, 29.622.906 TL sermayeye karşılık 29.622.906 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 30.037.746,666.- Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 30.037.746,666 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, Şirket pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

KARAR NO.2

Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde, şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir önerisi olan bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

Pay Sahibi Haluk ÇAĞAN söz alarak, 2021 yılında 70 Milyon TL 2020 yılında 50 Milyon TL harcama yapıldığı görülmekte, bu yatırımların içerisinde kaç adet dilme, flekso ve rota gravür ve benzeri makineler vardır? Yapılan yatırımların geri dönüşü nedir, dedi.

Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak, 70 Milyon TL'nin yaklaşık 50 milyon TL'si makine yatırımından oluşmaktadır. Bunlar 1 adet gravür, 1 adet flekso ve 1 adet laminasyon ve dilme makinelerinin satın alma sözleşmeleri 2021 yılında imzalanmış olup 2022 yılında da çeşitli zamanlarda devreye alınacaktır. Bu makine yatırımlarının toplam tutarı yaklaşık 7 Milyon Euro civarındadır, dedi.

Duygu TUNALIGİL söz aldı, faaliyet raporlarında belirtilen yatırım harcama tutarı içerisinde ilgili dönemde satın alınan tüm maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemleri dahil edilmekte olduğunu söyledi. Bu kapsamda üretim hattında kullanılan çelik silindirler, forkliftler, şirkete alınan araçlar gibi kalemler tutarın içerisinde yer almaktadır, dedi.

KARAR NO.3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince,

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirket'in 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir önerisi olan bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

KARAR NO.4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.

Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 60 - 125 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir önerisi olan bulunmadığından finansal tabloların okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının toplantıya katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Başkan tarafından 2021 yılı Finansal tabloları müzakereye açıldı.

Haluk ÇAĞAN söz aldı, Şirketin aynı sektördeki diğer firmalar ile kıyaslandığında brüt kar marjının neden düşük olduğunu, sordu ve özellikle ilişkili taraflardan; Baknet ve Holding'ten alımların neden yüksek olduğunu ve bu alımların içeriğinde neler olduğunu öğrenmek istediğini belirtti.

Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak, brüt kar marjının oluşmasında etkili olan giderler; hammadde ve yardımcı malzeme giderleri, enerji, işçilik giderleri, silindir ve işleme giderleri ile amortisman giderleridir. Brüt kar marjını etkileyen bu kalemlerde 2021 yılında önemli dalgalanma ve artışlar yaşanmıştır. Bunlar içerisinde en önemli kalemlerden biri olan film hammadde alımlarında sektörde geçerli olan ICIS endeksinin çok üzerinde artışlar yaşanmıştır. 2020 yılı son çeyreğinde 850 Euro olan homopolimer hammadde maliyeti 2021 yılı ortalarında 1.975 Euro'ya çıkmıştır. Şirketimiz büyük müşteriler ile 3 aylık ve 6 aylık gibi uzun dönem fiyat anlaşmaları yapmakta olduğundan söz konusu maliyetlerin fiyatlara yansıtılmasında faz farkı yaşanmakta olduğunu söyledi.

Mali İşler ve Raporlama Grup Başkanı Özge ENGİN söz alarak, açılış konuşmasında Mehmet Bey'in belirttiği üzere, robotic süreçler, sistem alt yapı çalışmaları gibi süreç bazlı hizmetlerin Baknet'ten alınmakta olduğunu ve bu hizmetlerin katma değerli hizmetler olduğunu ifade etti. Bu alımların, yıllar içerisindeki hasılat oranına bakıldığında %1 seviyelerinde olduğunun görüldüğünü alım tutarlarına mutlak değer olarak bakmanın bu enflasyonist ortamında anlamlı olmayacağını söyledi.

Haluk ÇAĞAN tekrar söz alarak, Hollanda'daki şirketin faaliyetlerinin neler olduğunu, sordu.

Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak, Avrupa'daki tüm satışlarımız Bak Flexibles B.V. üzerinden yapılmaktadır, dedi. Şirket Finansal tabloları tüm iştiraklerine ilişkin finansal rakamları da dahil ederek konsolide olarak hazırlanmaktadır.

Toplantı Başkanı Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların; 41.399.500 adet olumsuz oyuna karşılık 2.962.375.166 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

KARAR NO.5

Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2021 hesap yılı dönemindeki tamamındaki faaliyet ve işlemleri ile ilgili toplantıya katılanların; 15.250.000 adet olumsuz oyuna karşılık 2.988.524.666 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

KARAR NO.6

Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir..

Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi toplantı yazmanı tarafından okunmuştur.

Şirketimiz 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 34.660.376-TL SPK kayıtlarında ise 76.176.073-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi şu şekildedir;

1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 193.228-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 30.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması,

2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 242.680-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesi,

3- 2.844.268-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,,

4- Kar payının 21 Haziran 2022 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanması.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO.7

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun(II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinden tamamını taşıyan; Duygu Özerson Elakdar ve Osman Gürhan Çağlayan'ın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınması bildirilmiştir.

7.1. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden; Bakioğlu Holding A.Ş., Cem Bakioğlu, Ali Enver Bakioğlu, Sertaç Bakioğlu tarafından bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri Şirket internet sitesinde yayımlanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden; 67147023392 T.C. Kimlik Numaralı Duygu ÖZERSON ELAKDAR ve 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine, 41.399.500 adet olumsuz oya karşılık 2.962.375.166 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi

7.2. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin süresinin belirlenmesi

Belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin; görev süreleri; (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden; Bakioğlu Holding A.Ş., Cem Bakioğlu, Ali Enver Bakioğlu, Sertaç Bakioğlu tarafından Şirket Ana Sözleşmesi 8. Maddesi ve T.T.K Madde 454/3'e uygun olarak, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden çoğunluk oya sahip Bakioğlu Holding A.Ş. tarafından 2 (iki) yıl olarak belirlenmesi önerilmiştir

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine, 41.399.500 adet olumsuz oyuna karşılık 2.962.375.166 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi

KARAR NO.8

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.

"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 13.000 TL, ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine, toplantıya katılanların; 15.250.000 adet olumsuz oya karşılık 2.988.524.666 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi


KARAR NO.9

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Şirketin 30.03.2021 tarihli ve 785 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Yönetim Kurulunun 31.03.2022 ve 804 no'lu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine, toplantıya katılanların; 15.250.000 adet olumsuz oyuna karşılık 2.988.524.666 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi

KARAR NO.10

Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

" Bak Ambalaj sürdürülebilir sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde 2021 yılında çevre ve sağlık konularında şeffaf ve güvenilir anlayışla çalışmalar yürüten Ege Orman Vakfı ve Lösev'e bağış yapmış, eğitim yardımı konusundaki bağışlarını ise İTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bursu ve Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerlerini destekleyerek değerlendirmiştir. Bak Ambalaj'ın 2021 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımların toplamı 193.228 TL'dir."

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi konusunda görüşmeler başlatılmıştır.

Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından 2022 yılında gerçekleştirilecek bağışların üst sınırına ilişkin önerge okunmuştur.

"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin 2022 yılı için Ege Orman Vakfı dahil diğer dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 750.000 TL'ye kadar bağış yapabilmesi önerilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz 2022 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 750.000,00 TL olması hususundaki öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.


KARAR NO.11

Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Şirketimizin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

KARAR NO.12

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

KARAR NO.13

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına onay verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.


KARAR NO.14

Gündemin dilekler ve temenniler maddesine geçildi.

Fehmi Kaymakçıoğlu, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde maksimum tutarda sermaye tutarının bedelsiz olarak artırılmasını önerdi.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 12.00 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.

16 Haziran 2022

Toplantı Başkanı

Mehmet Emin BOZDAĞ

Bakanlık Temsilci

Hilal CEBECİ MEŞE

Bakanlık Temsilci

Adil KILIÇ

Tutanak Yazmanı

Didem KAYA

Oy Toplama Memuru

Duygu TUNALIGİL

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
hazır bulunanlar listesi16062022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama