FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Kar Dağıtımı Yapılmayacağı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
07.07.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020
0
0
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararının 07.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda;

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarında 1.078.483,00 TL Dönem Karı oluşmuştur. TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında da 18.084.991,99 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere;

a) Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine,

b) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

c) SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin Dönem Karı olmasına rağmen TTK ve VUK kayıtlarına göre zarar oluşması ve dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2021 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifin kabul edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Euro Yatırım 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
727.497
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.078.483
-18.084.991,99
4. Vergiler ( - )
1.615.164
0
5. Net Dönem Kârı
2.693.647
-18.084.991,99
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
130.326
10.012.142,11
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.563.321
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
2.563.321
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Kredi Hesaplama