FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel kurul toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
14.04.2022
Genel Kurul Tarihi
13.05.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
GEBZE
Adres
Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2021 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - 2021 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4 - 2021 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.
6 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2021 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.
7 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2021 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
KENT_Bilgilendirme_Dokümanı_2021_GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
KENT_Genel_Kurula_Davet_İlan_Metni_GK_2021_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kent Gıda Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2021.pdf - Tutanak
EK: 2
Kent Gıda Genel Kurul Hazirun Cetveli 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama