FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
07.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
Peşin
0,0726039
7,26039
10
0,0653435
6,53435
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.05.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
0
0
Ek Açıklamalar

6102 sayılı ‘Türk Ticaret Kanunu' ("TTK"), 6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu' ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, 5520 sayılı ‘Kurumlar Vergisi Kanunu', 193 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu', 213 sayılı ‘Vergi Usul Kanunu', diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

1) SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre;

- "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 6.014.410.000,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 612.021.087,17 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi hükmüne istinaden hesaplanan 87.639.729,82 Türk Lirası tutarındaki "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmediği dikkate alınarak; TTK'nın 519 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına 43.693.022,23 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesaplanması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 5.271.056.160,78 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/34 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 291.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten sonra 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 4.980.056.160,78 Türk Lirası tutarında "Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

- 2022 yılında yapılan 21.884.447,12 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 5.001.940.607,90 Türk Lirası tutarında "Kar Payı Avansı Düşülmüş ve Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

2) Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise;

- 181.414.240,73 Türk Lirası tutarındaki ‘Vergi' dikkate alınarak 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 1.573.521.261,53 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 612.021.087,17 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi hükmüne istinaden hesaplanan 87.639.729,82 Türk Lirası tutarındaki "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmediği dikkate alınarak; TTK'nın 519 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına 43.693.022,23 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesaplanması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 830.167.422,31 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/34 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 291.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten sonra 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 539.167.422,31 Türk Lirası tutarında "Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu

görülerek,

a) Kar dağıtımında 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması;

b) Bu çerçevede, TTK'nın 519 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 7,260'ı, net % 6,534'ü oranında olmak üzere, toplam 190.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanması,

c) SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 4.790.056.160,78 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,

d) Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 349.167.422,31 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karlar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmü kapsamında önceki dönemlerde "Özel Fon" hesaplarına intikal ettirilen ve Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık süresi dolan 3.741.131,25 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" olmak üzere toplam 352.638.553,56 Türk Lirası'nın "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde bir farklılık olması

durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Dohol Kar Dağıtım Tablosu 31.12.2022.pdf
EK: 2
Dividend Distribution TABLE KAP.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.616.938.288
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
345.949.430,89
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
6.928.355.000
1.754.935.502,26
4. Vergiler ( - )
2.226.000
181.414.240,73
5. Net Dönem Kârı
6.014.410.000
1.573.521.261,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
43.693.022,23
43.693.022,23
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
5.271.056.160,78
830.167.422,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
291.000.000
291.000.000
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
4.980.056.160,78
539.167.422,31
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
21.884.447,12
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
5.001.940.607,9
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
190.000.000
0
* Nakit
190.000.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
171.000.000
0
0,32
0,07
0,06534
TOPLAM
171.000.000
0
0,32
0,07
0,06534
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.