FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_Shareholders1Abstract|
1. PAY SAHİPLERİ
oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.3. Genel Kurul
oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006593
oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca Türkçe sunulmuştur.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan bir durum olmamıştır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında gerçekleşen bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014574
oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmemizin 11. maddesinde hükme bağlanmıştır.
oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2021 yılına ilişkin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında pay sahipleri dışında denetçiler ve şirket çalışanlarından katılım olmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.4. Oy Hakları
oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesine göre (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin en az %10’unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirketin en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Esas özleşme'nin 11. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı vardır. Şirketin ana ortakları Efrayim Kebudi, Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş olup, söz konusu ortaklardan Efrayim Kebudi şirket sermayesinin %23,92’sine, Daryo Kebudi %23,92’sine, Azra Kebudi %23,92’sine, Betina Halyo %3,99’una ve Nora Karakaş Küçükberbeyan %3,99’una sahip olup, bununla birlikte sahip oldukları imtiyazlı A grubu nama yazılı paylar ile birlikte oy haklarının; Efrayim Kebudi %25,98’una, Daryo Kebudi %25,98’una, Azra Kebudi %25,98’una, Betina Halyo %4,33’ine ve Nora Karakaş %4,33’üne sahiptir.
oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 23,92
oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.5. Azlık Hakları
oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.6. Kar Payı Hakkı
oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/
oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2021 yılına ilişkin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. Tutanak metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014643
oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Genel Kurul’a kar dağıtılmasını teklif etmiştir.Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/03/2021
0
% 100
% 100
% 0
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468
-
0
Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.
26/03/2021
0
% 100
% 100
% 0
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/20468
-
0
Şirketimiz toplantı tarihi itibarıyla halka kapalı bir şirket konumundadır.
31/03/2022
0
% 79,74
% 55,82
% 23,92
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/
https://www.escar.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/
17
0
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014574

Kredi Hesaplama