FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7
Peşin
0,4000000
40
10
0,3600000
36
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dagıtım Tablosu 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.555.163,08
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
112.162.706
7.168.276,49
4. Vergiler ( - )
25.221.640
2.075.138
5. Net Dönem Kârı
86.941.066
5.093.138,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
254.656,92
254.656,92
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
86.686.409,08
4.838.481,57
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.050
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
86.691.459,08
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
17.338.291,82
* Nakit
4.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
82.686.409,08
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
4.000.000
0
4,61
0,36
36
TOPLAM
4.000.000
0
4,61
0,36
36
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kar Dağıtımı Önerisi

Yönetim kurulumuz toplanarak 2022 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususu görüşerek uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisini 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin şirket genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunmaya karar vermiştir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 112.162.706,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2022 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına, SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2022 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 86.691.459,08 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının Birinci Kâr Payı olarak Brüt 4.000.000 TL olarak dağıtılmasına, kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; Ortaklara dağıtılacak 4.000.000 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanması, kalan bakiyenin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, kar dağıtım önerisinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437 nci maddesi uyarınca şirket merkez adresinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.