FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.03.2023
Genel Kurul Tarihi
14.04.2023
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. Çimentaş Blok No.4B
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi.
4 - 2022 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması.
6 - 2022 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar.
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar.
8 - TTK 363. Maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar.
12 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme.
13 - 2023 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar.
14 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme.
15 - Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çimentaş Olağan GK kap Bilgilendirme 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Açılış ve Yoklama yapıldı.

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi.

3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi ve görüşüldü.

4- 2022 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2022 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi.

6- 2022 yılı karı hakkında görüşüldü, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

7- 2023 mali hesap dönemi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oybirliğiyle onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oybirliğiyle karar verildi.

8- TTK 363. Maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanmasına toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 2 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 4.000 TL olarak oyçokluğuyla belirlendi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı.

12- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.

13- 2023 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide gelirin onbinde otuzüçü kadar bağış yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

14- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.

15- Dilekler kısmında elektronik ortamda iletilen sorular cevaplandı ve iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Çimentaş 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Çimentaş 2022 Yılı Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Çimentaş 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

09.03.2023 tarihli ve 1491 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2023 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılmıştır.


Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.