FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
12.04.2023
Genel Kurul Tarihi
05.05.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYLİKDÜZÜ
Adres
Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 - 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi,
6 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
7 - Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - 2022 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
10 - Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ile 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve onbir şehrimiz ile ilçelerimizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla Şirketimizce yapılan ayni bağışlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Bekir Türkoğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Dursun Emre Karatepe'yi, oy toplama memurluğuna Sayın Serkan Doğru'yu görevlendirdiğini belirtti.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Cem Tovil tarafından okundu.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

5. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibariyle 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

6. Yönetim Kurulumuzda boşalan üyeliğe atanan Sn. Esra Soydan'ın üyeliğinin onaylanması oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

7. Osman Cevdet Akçay'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 8.334 EUR, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR ödenmesine, diğer üyelere ücret ödenmemesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

8. Yönetim kurulu kar dağıtım teklifi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

9. Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

10. 2022 ve 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine katılanların OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

11. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

12. Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca 2022 yılı boyunca herhangi bir işlem yapılmadığı hakkında bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmesi, 396. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmemesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 05 Mayıs 2023 Cuma günü saat 10:00'da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.